2023 Chinese Chess League

2023 Chinese Chess League Division A(Regular)

2023 Chinese Chess League

2023 Chinese Chess League A started in Fuling Chongqing. Ding Liren, Yu Yangyi, Hou Yifan, Lei Tingjie and Tan Zhongyi are all abasent.


Loading